Használati feltételek - Jogi - Hogastjob

Használati feltételek

Érvényes 2020. április 1-jétől. 
Ezek a rendelkezések a felhasználókra/álláskeresőkre vonatkoznak. 

 

A HOGASTJOB.COM a HOGAST Einkaufsgenossenschaft f.d. Hotel- und Gastgewerbe reg.Gen.m.b.H. és a résztvevő tagvállalatok (a továbbiakban: "HOGAST") online állásportálja.

 

1. Terjedelem

Az alábbi felhasználási feltételek kizárólag és kötelezően a HOGASTJOB.COM-on regisztráló álláskeresőkre (a továbbiakban "Felhasználók") vonatkoznak.

2. A szerződés megkötése

2.1 A HOGASTJOB.COM-on keresztül kínált szolgáltatások használatára vonatkozó szerződéses jog a HOGAST és a felhasználó között a hozzáférési jelszó elküldésével jön létre. A HOGASTJOB.COM használata a felhasználó számára ingyenes. A felhasználónak nincs jogi igénye a HOGASTJOB.COM használatára. A HOGAST fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megszüntesse a HOGASTJOB.COM weboldalt, beleértve az azon kínált szolgáltatásokat is.

2.2 A felhasználó jogosult a HOGASTtal kötött használati szerződést bármikor felmondani a felhasználói profil önálló törlésével vagy a helpdesk@hogastjob.com címre küldött írásbeli értesítéssel.

3. A felhasználók általános kötelezettségei

3.1 A felhasználó vállalja, hogy a HOGASTJOB.COM szolgáltatásait jogszerűen használja. Biztosítja, hogy nem terjeszt büntetőjogilag releváns tartalmakat, és nem sérti meg harmadik felek egyéb jogait (különösen az ipari tulajdonjogokat és a versenyjogokat). Különösen tilos a kiskorúakra káros, pornográf, szélsőséges és rasszista tartalmak terjesztése, vírustámadások és a HOGASTJOB.COM szolgáltatásainak visszaélése harmadik fél hálózatának, hosztjának vagy fiókjának biztonsági intézkedéseivel való visszaélés (pl. feltörés, hackelés). A fent említett cselekmények különösen feljogosítják a HOGAST-ot a szerződéses kapcsolat azonnali rendkívüli felmondására, valamint az érintett felhasználó minden tartalmának blokkolására vagy törlésére.

3.2 A jelszó kiadása után a felhasználónak gondoskodnia kell annak titkosságáról és megfelelő használatáról. 3.3 A felhasználó beleegyezik, hogy a hogastjob.com minden, a szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói kapcsolattal kapcsolatos kommunikáció, valamint a hogastjob.com új szolgáltatási ajánlatai e-mailben küldhetők el neki, kivéve, ha a törvény más formát ír elő.

4. Használati jogok

A HOGASTJOB.COM-on történő tartalom közzétételével a felhasználó a HOGAST-nak jogot biztosít arra, hogy az ilyen tartalmakat a HOGASTJOB.COM szolgáltatásainak nyújtása céljából összegyűjtse, feldolgozza és felhasználja a felhasználó regisztrációjának időtartama alatt, illetve az ebből eredő bármely szolgáltatási jogviszony időtartama alatt.

5. Felelősség

5.1 A Felhasználó felelős minden tartalomért, amelyet a HOGASTJOB.COM-on közzétesz, pl. szövegek, fényképek, grafikák, fájlok, linkek stb. A Felhasználó köteles betartani minden jogi rendelkezést, és nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakból eredő károkért. Vállalja, hogy betartja a jogszabályi rendelkezéseket, különösen, hogy nem sérti meg a védjegyjogokat, szerzői jogokat, személyiségi jogokat vagy harmadik felek egyéb jogait.

5.2 A felhasználó köteles megvédeni a HOGASTJOB.COM-hozzáférését a harmadik fél általi illetéktelen használattól, és titokban tartani a jelszavát. A felhasználó köteles a HOGAST-ot kártalanítani minden olyan kárért, amely a HOGAST-ot a HOGASTJOB-hozzáférés jogosulatlan használata vagy a felhasználó vagy harmadik fél által elkövetett egyéb káros cselekmények következtében éri, amennyiben a felhasználó hibájából következik be.

5.3 A HOGAST csak akkor felel harmadik fél tartalmáért, (1) ha a HOGAST tudott a jogellenes cselekményekről vagy a tartalomról, és kártérítési igény esetén a hogast is tudott azokról a tényekről vagy körülményekről, amelyekből a jogellenes cselekmény vagy tartalom nyilvánvalóvá vált, vagy (2) ha a HOGAST nem tett azonnali intézkedéseket a tartalom eltávolítására vagy az ahhoz való hozzáférés megakadályozására, amint a hogast tudomást szerzett róla.

5.4 A HOGAST jogosult a jogellenes tartalmakat (pl. a jogi vagy hatósági tilalmakat sértő vagy a közerkölcsöt sértő tartalmakat) a HOGASTJOB.COM oldalról a felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani. A felhasználót haladéktalanul tájékoztatni kell minden ilyen intézkedésről. Ez nem jogosítja fel a felhasználót semmiféle visszatérítési igényre.

5.5 Ha a HOGAST tudomására jut a felhasználó jogellenes cselekménye, vagy ha a hogastot egy harmadik fél állítólagos jogellenes cselekményéről tájékoztatják, a hogast a személyes adatokat a törvényi rendelkezések keretein belül továbbítja a bűnüldöző és szabályozó hatóságoknak. Amennyiben a hogast jogi rendelkezések alapján előzetesen kéri az adattovábbítás vagy a kifogásolt cselekmény jogszerűségének felülvizsgálatát, a HOGAST ennek eleget tesz.

6. Linkek

A HOGAST kifejezetten elhatárolódik minden olyan weboldal tartalmától, amelyre a HOGASTJOB.COM weboldalról közvetlen vagy közvetett hivatkozások (úgynevezett "linkek") vezetnek, és nem vállal felelősséget vagy felelősséget ezekért. Az oldalak tartalmáért az adott oldalak üzemeltetői felelősek. Ugyanez vonatkozik a HOGASTJOB.COM-on belül úgynevezett "keretekben" vagy "rétegekben" megjelenő oldalak tartalmára is.

7. Felelősség

7.1 A HOGAST csupán hozzáférést biztosít a felhasználó számára a HOGASTJOB.COM weboldalhoz. A HOGAST nem garantálja, hogy a HOGASTJOB.COM tartalma teljes, naprakész és helyes.

7.2 A HOGAST igyekszik biztosítani, hogy a HOGASTJOB.COM weboldal mindig elérhető legyen, de ezt nem tudja garantálni. A felhasználó tudatában van annak, hogy a technika jelenlegi állása szerint nem lehetséges teljesen hibamentes programot létrehozni, és lehetséges, hogy a HOGASTJOB.COM tartalma nem mindig lesz elérhető.

7.3 A HOGAST a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felel a HOGASTJOB.COM szolgáltatásainak nem elérhetővé válásából vagy időlegesen korlátozott teljesítéséből eredő károkért, valamint minden egyéb kárért a termékfelelősségi törvény szerinti igények esetén, a hiba csalárd eltitkolása, a szavatosság vállalása, valamint az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károk esetén, továbbá a hogast szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegéséből eredő károk esetén.

7.4 A HOGAST által a lényeges szerződéses kötelezettségek egyszerű gondatlanságból eredő megszegése esetén a felelősség a szerződéskötéskor jellemzően előrelátható kárra korlátozódik. A HOGAST nem felel a kisebb szerződéses kötelezettségek egyszerű gondatlanságból eredő megszegéséért.

7.5 A felhasználó köteles mentesíteni a HOGAST-ot, valamint annak képviselőit és megbízottjait a HOGASTJOB.COM jogellenes használata miatt harmadik fél által támasztott bármely követeléssel szemben. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a HOGAST-ot a HOGASTJOB.COM jogellenes használatán alapuló, harmadik fél által támasztott igényekről.

8. Záró rendelkezések

8.1 A HOGAST fenntartja a jogot, hogy a jövőben módosítsa vagy kiegészítse a jelen Felhasználási feltételeket. A HOGASTJOB.COM használatával a Felhasználó beleegyezik, hogy a jelen Felhasználási feltételek mindenkor hatályos változata kötelező érvényű.

8.2 A HOGAST és a felhasználó közötti valamennyi jogviszonyra kizárólag az osztrák jog az irányadó, az Egyesült Nemzetek nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) kizárásával.

8.3 Ha a felhasználó kereskedő, a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő jogviták kizárólagos bírósági helye Salzburg/Österreich. hogast azonban jogosult a felhasználót az általános bírósági székhelyén is perelni.

8.4 Egyes szerződéses rendelkezések érvénytelensége esetén a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad. Az érvénytelen rendelkezések helyett minden további nélkül olyan rendelkezést kell alkalmazni, amely a jogilag lehetséges keretek között a lehető legközelebb áll ahhoz, amit az érvénytelen kikötés értelme és célja szerint gazdaságilag kívántak.

Fotóhivatkozási források:

A képanyag felhasználásának joga a felsorolt szállodák és éttermeké. A weboldal üzemeltetője ezért nem vállal felelősséget. Az üzemeltető a Shutterstock.com, az istockphoto.com és a https://pixabay.com képeit használja a hírblogban.