Podmienky používania - Právna stránka - Hogastjob

Podmienky používania

Platí od 1. apríla 2020. 
Tieto ustanovenia sa vzťahujú na používateľov/uchádzačov o zamestnanie

 

A HOGASTJOB.COM a HOGAST nákupné družstvo f.d. Hotel- und Gastgewerbe reg.Gen.m.b.H. a jej zúčastnené členské spoločnosti (ďalej len "HOGAST").

 

1. Pokrytie

Tieto podmienky používania sa vzťahujú výlučne a záväzne na uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zaregistrujú na stránke HOGASTJOB.COM (ďalej len "používatelia").

2. Uzavretie zmluvy

2.1 Zmluvné právo na využívanie služieb ponúkaných prostredníctvom HOGASTJOB.COM vzniká medzi spoločnosťou HOGAST a používateľom zaslaním prístupového hesla. Používanie stránky HOGASTJOB.COM je pre používateľa bezplatné. Používateľ nemá žiadny právny nárok na používanie stránky HOGASTJOB.COM. Spoločnosť HOGAST si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zrušiť webovú stránku HOGASTJOB.COM vrátane služieb, ktoré sú na nej ponúkané.

2.2 Používateľ má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu o používaní uzatvorenú so spoločnosťou HOGAST vymazaním používateľského profilu alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu helpdesk@hogastjob.com

3. Všeobecné povinnosti používateľov

3.1 Používateľ sa zaväzuje využívať služby HOGASTJOB.COM v súlade so zákonom. Zaručuje, že nebude šíriť žiadny obsah trestnej povahy a nebude porušovať žiadne iné práva tretích strán (najmä práva priemyselného vlastníctva a práva hospodárskej súťaže). Zakázané je najmä šírenie obsahu škodlivého pre maloletých, pornografického, extrémistického alebo rasistického obsahu, útoky vírusmi a zneužívanie služieb HOGASTJOB.COM zneužívaním bezpečnostných opatrení sietí, hostiteľov alebo účtov tretích strán (napr. hackerské útoky, vniknutie do systému). Uvedené konanie oprávňuje spoločnosť HOGAST najmä na okamžité ukončenie zmluvného vzťahu a zablokovanie alebo vymazanie všetkého obsahu dotknutého používateľa.

3.2 Po pridelení hesla musí používateľ zabezpečiť jeho dôvernosť a správne používanie. 3.3 Používateľ súhlasí s tým, že mu hogastjob.com môže zasielať všetky oznámenia týkajúce sa interakcie používateľa so službami a nové ponuky služieb od hogastjob.com prostredníctvom e-mailu, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

4. Práva na používanie

Umiestnením obsahu na HOGASTJOB.COM udeľuje používateľ spoločnosti HOGAST právo zhromažďovať, spracovávať a používať takýto obsah na účely poskytovania služieb HOGASTJOB.COM počas doby registrácie používateľa a počas trvania akéhokoľvek z toho vyplývajúceho vzťahu k službe.

5. Zodpovednosť

5.1 Používateľ je zodpovedný za všetok obsah uverejnený na HOGASTJOB.COM, ako sú texty, fotografie, grafika, súbory, odkazy atď. Používateľ je povinný dodržiavať všetky právne predpisy a nenesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z takéhoto obsahu. Zaväzujete sa dodržiavať všetky právne predpisy, najmä neporušovať práva na ochrannú známku, autorské práva, morálne práva alebo iné práva tretích strán.

5.2 Používateľ je povinný chrániť svoj prístup na HOGASTJOB.COM pred neoprávneným použitím tretími osobami a uchovávať svoje heslo v tajnosti. Používateľ je povinný nahradiť spoločnosti HOGAST akúkoľvek škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku neoprávneného používania prístupu do HOGASTJOB alebo iného škodlivého konania zo strany používateľa alebo tretích osôb, ak takáto škoda vznikla zavinením používateľa.

5.3 Spoločnosť HOGAST je zodpovedná za obsah tretích strán len vtedy, (1) ak spoločnosť HOGAST vedela o protiprávnom konaní alebo obsahu a v prípade nároku na náhradu škody spoločnosť HOGAST vedela aj o skutočnostiach alebo okolnostiach, z ktorých protiprávne konanie alebo obsah vyšli najavo, alebo (2) ak spoločnosť HOGAST neprijala okamžité opatrenia na odstránenie alebo zablokovanie prístupu k obsahu hneď, ako sa o ňom dozvedela.

5.4 Spoločnosť HOGAST je oprávnená odstrániť z webovej stránky HOGASTJOB.COM nezákonný obsah (napr. obsah, ktorý porušuje zákonné alebo regulačné zákazy alebo uráža verejné mravy) bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. O každom takomto kroku musí byť používateľ bezodkladne informovaný. To neoprávňuje používateľa na vrátenie peňazí.

5.5 Ak sa spoločnosť Hogast dozvie o protiprávnom konaní používateľa alebo ak je spoločnosť Hogast informovaná o údajnom protiprávnom konaní tretej strany, spoločnosť Hogast odovzdá osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní a regulačným orgánom v medziach zákona. Ak spoločnosť hogast vopred požiada o preskúmanie zákonnosti prevodu alebo napadnutého aktu na základe právnych ustanovení, spoločnosť hogast jej vyhovie.

6. Odkazy

Spoločnosť HOGAST sa výslovne dištancuje od obsahu akýchkoľvek webových stránok, na ktoré vedú priame alebo nepriame odkazy z webovej stránky HOGASTJOB.COM (tzv. "odkazy"), a nenesie za takýto obsah žiadnu zodpovednosť. Za obsah týchto stránok zodpovedajú ich prevádzkovatelia. To isté platí pre obsah stránok, ktoré sa v rámci HOGASTJOB.COM zobrazujú v takzvaných "rámcoch" alebo "vrstvách".

7. Zodpovednosť

7.1 Spoločnosť HOGAST poskytuje používateľovi iba prístup na webovú stránku HOGASTJOB.COM. Spoločnosť HOGAST nezaručuje, že obsah stránky HOGASTJOB.COM je úplný, aktuálny alebo správny.

7.2 Spoločnosť HOGAST sa bude snažiť zabezpečiť, aby bola webová stránka HOGASTJOB.COM vždy dostupná, ale nemôže to zaručiť. Používateľ si je vedomý toho, že v súčasnom stave techniky nie je možné vytvoriť úplne bezchybný program a že je možné, že obsah HOGASTJOB.COM nebude vždy dostupný.

7.3 V súlade so zákonnými ustanoveniami spoločnosť HOGAST zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedostupnosti alebo dočasne obmedzeného poskytovania služieb HOGASTJOB.COM, ako aj za všetky ostatné škody v prípade nárokov podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, podvodným zatajením vady, prevzatím záruky a za škody vzniknuté v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo ujmy na zdraví, ako aj za škody vzniknuté v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností zo strany spoločnosti HOGAST.

7.4 V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zo strany spoločnosti HOGAST v dôsledku jednoduchej nedbanlivosti je zodpovednosť obmedzená na škodu, ktorú bolo možné v čase uzavretia zmluvy zvyčajne predvídať. Spoločnosť HOGAST nenesie zodpovednosť za porušenie menších zmluvných povinností vyplývajúcich z jednoduchej nedbanlivosti.

7.5 Používateľ odškodní spoločnosť HOGAST a jej zástupcov a agentov za akékoľvek nároky tretích strán vyplývajúce z nezákonného používania HOGASTJOB.COM. Používateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť HOGAST o akýchkoľvek nárokoch tretích strán založených na nezákonnom používaní HOGASTJOB.COM.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Spoločnosť HOGAST si vyhradzuje právo v budúcnosti zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky používania. Používaním stránky HOGASTJOB.COM používateľ súhlasí s tým, že sa bude riadiť verziou týchto podmienok používania, ktorá je v danom čase platná.

8.2 Všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou HOGAST a používateľom sa riadia výlučne rakúskym právom s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

8.3 Ak je používateľ obchodník, výlučným miestom súdnej právomoci pre spory, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú zo zmluvného vzťahu, je Salzburg/Rakúsko.

8.4 V prípade neplatnosti niektorých zmluvných ustanovení zostávajú ostatné ustanovenia v plnej platnosti a účinnosti. Neplatné ustanovenie sa bez ďalšieho nahradí ustanovením, ktoré sa z právneho hľadiska čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatného ustanovenia.

Referenčné zdroje fotografií:

Právo na používanie obrázkov majú uvedené hotely a reštaurácie. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky za to nenesie zodpovednosť. Prevádzkovateľ používa v spravodajskom blogu obrázky zo stránok Shutterstock.com, istockphoto.com a https://pixabay.com.